Adres ul. Morska 491, 81-002 Gdynia
Godziny pracy
koszyku zapytań

Nie masz jeszcze ofert dodanych do zapytania.
Wyślij zapytanie
0

Administracja danych

Administratorem Danych jest Euro-Car Expert A. Dmochowski J. Książek Sp. Jawna z siedzibą w Gdyni przy ul. Morskiej 491, kod pocztowy: 81-002. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych (kontakt pod adresem email: iod@eurocar.pl) Pani/Pana dane osobowe w wypadku skorzystania z Naszych usług będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek przetwarzania wynika z przepisów prawa ), art. 6 ust. 1 lit. f) (m. in. celem marketingowe oraz w celach związanych z ewentualnymi roszczeniami, którejś ze strony umowy. Nadto, przetwarzanie Pani danych osobowych w celach marketingowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit ) RODO. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy a dalej przedawnienia roszczeń, a także w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku VAT. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody nie będzie realizowane nigdy dłużej, aż do czasu cofnięcia przez Pan/Panią zgody. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa albo jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego, udzieli nam Pani/Pan na to zgodę. Pani/Pana dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom wspierającym działania administratora danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy, poprzez standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską lub gwarancje dla przekazywanych danych i Twoich praw w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana zgłoszenia (zawierające Pani/Pana adres oraz imię i nazwisko) będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań –nie dłużej niż 90 dni. Każda wyrażona przez Panią/Pana zgoda może być cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.