Adres ul. Morska 491, 81-002 Gdynia
Godziny pracy
koszyku zapytań

Nie masz jeszcze ofert dodanych do zapytania.
Wyślij zapytanie
0

Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych w Euro-Car Expert sp. j.

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej RODO). , proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Nota Prawna:

Zgodnie z art. 13 RODO administrator danych zbierając dane osobowe bezpośrednio od osób których dane dotyczą (czyniąc to jako administrator danych), tj., również od Państwa zobowiązany jest do przekazania tej osobie wszystkich wymaganych i wymienionych w tym przepisie informacji.

1. W przypadku skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Euro-Car Expert A. Dmochowski J. Książek spółka jawna, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją zamieszczoną na niniejszej stronie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Obowiązek informacyjny)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euro-Car Expert A. Dmochowski J. Książek spółka jawna (zwana dalej Euro-Car Expert ), z siedzibą w Gdyni przy ul. Morskiej 491, 81- 002 Gdynia , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000557451.

Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Euro-Car Expert w celach kontaktowych i w zakresie określonym w formularzu kontaktowym, podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi w tym wypadku artykuł 6 ust.1 lit f) RODO. Jednocześnie informujemy, że w wypadku skorzystania przez Pana/Panią z usług administratora danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO, marketingu własnych produktów i usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f), a) RODO) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit c) RODO), przeprowadzenia jazdy próbnej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), przedstawienia i wyliczenia oferty finansowej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Podmioty, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe:

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Pani/Pan wskaże w swoim oświadczeniu (np. Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie, etc.) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogę być ujawniane podmiotom wspierającym działania Euro-Car Expert tj.: serwisanci systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie. Euro-Car Expert będzie ujawniać w/w podmiotom Pani/Pana dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Euro-Car Expert będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.

Euro-Car Expert nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W sytuacji skorzystania przez Panią/Pana usług Euro-Car Expert Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w wypadku umów zawartych z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi 6 lat.). Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie, krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Euro-Car Expert oraz przedstawienia i weryfikacji warunków finansowych będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów. W sytuacji przetwarzania danych na podstawie zgody przetwarzanie będzie się odbywać nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody.

Przysługujące Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Euro-Car Expert

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług przez Euro– Car Expert. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Kontakt z inspektorem ochrony danych Euro-Car Expert.

Mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych grupy Euro- Car przesyłając w formie listownej na adres siedziby Euro-Car stosowne pismo z dopiskiem „IOD” lub w formie elektronicznej na adres mailowy: iod@eurocar.pl

2. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłaniu Państwu drogą elektroniczną informacji o produktach i usługach świadczonych przez Euro-Car Expert A. Dmochowski J. Książek spółka jawna na wskazany przez Państwa adres e-mail, prosimy o zapoznanie się z informacją zawartą na stronie:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Euro-Car Expert A. Dmochowski J. Książek spółka jawna (zwana dalej Euro-Car Expert ), z siedzibą w Gdyni przy ul. Morskiej 491, 81- 002 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000557451.

Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w wypadku skorzystania z Naszych usług będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (realizacja umowy), art. 6 ust. 1 lit. f) (m. in. celem marketingowe oraz w celach związanych z ewentualnymi roszczeniami, którejś ze strony umowy).

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych :

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy a dalej przedawnienia roszczeń, a także w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku VAT. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody nie będzie realizowane nigdy dłużej, aż do czasu cofnięcia przez Pan/Panią zgody.

Podmioty, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa albo jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego, udzieli nam Pani/Pan na to zgodę. Pani/Pana dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom wspierającym działania administratora danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy, poprzez standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską lub gwarancje dla przekazywanych danych i Twoich praw w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

Przysługujące Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Euro-Car

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana zgłoszenia (zawierające Pani/Pana adres oraz imię i nazwisko) będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań –nie dłużej niż 90 dni. Każda wyrażona przez Panią/Pana zgoda może być cofnięta w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kontakt z inspektorem ochrony danych Euro-Car.

Mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych Euro-Car przesyłając w formie listownej na adres siedziby Administratora stosowne pismo z dopiskiem „IOD” lub w formie elektronicznej na adres mailowy: iod@eurocar.pl